ĐIỀU CẤM KỴ KHI ĐẶT BÀN THỜ

ĐIỀU CẤM KỴ KHI ĐẶT BÀN THỜ

Thường có người hòi: Trong vàn phòng cõng ty doanh nghiệp, bày bàn thò cầu thãn cúng PhẠt cứ sự trợ giúp gi cho kinh doanh làm ủn khủng?

Cầu than bái Phật là tín ngưdng thuần túy cá nhãn, nhưng làu lâu trừ thành tập tục. cho nõn bất kố ớ trong hay ngoài nưỏc dồu thủy rát nhiều doanh nghiộp bày tượng thàn tượng 1’liẠt cúng bái à vAn phòng dể mong sự phù hộ giúp đà Nhưng tón giáo tin ngưỡng chi lù một cách gữi gủm tâm linh, chỏ dựa tinh thán, la mục tiêu và lý tưừng chì dan con ngiírii trong cuộc sông vô thường đổ oó được

Có thể bạn quan tâm:

  • Giá giường 2 tầng

  • Bộ bàn ghế phòng ăn bằng gỗ

  • Mua giường tầng cho trẻ em

khiõt bày ờ vị tri Hòn trong ngũ himh. vri thô khi ctẠt bàn thí) phài chú ý chọn dùng vị tri.

Thực ra. trong vàn phòng làm việc hay noi buôn bán không nhất thiết phải bày bàn thò Thán. Phật. Nhưng nếu quyết định bày bùn thò thi theo phong thủy học nôn chú ỷ các điếm cấm kỵ hau: khóng thổ bây à hai bôn cừa lân hoác cùn vrtn phòng. Vi li lõi <ti người tới người lui. cún mò hoẠc đóng tòm động khỉ. nhưng luồng kht hôn tạp không thố hiện kinh trọng thần. Phật, đốt đèn tháp buông dẻ gảy hòa hoạn vl vậy nên tránh bày theo kièu này. ơ nơi dóì diện loaỉct và phiu ngoài tường nhà kho chủa củng nõn kiõng vi ờ dó không nhửng ò uô xúc phạm thần linh mn còn là nơi có nước chày dó’i dịch với Hỏn, không nhưng không có lợi cho nhân viên cõng ty mà còn dẻ gảy cài và bất hòa. mít đoàn két nội bộ.

 

thò dật trưdc cửa, mỡ cùn là thay PhẠt, trong lồng hoan hỳ, yõn tàm đương nhión có lợi vế tâm lý và cỏng vi$c sè có sự hỗ trợ tỏt hơn. thuận tiện hơn.Ỏ các khu cao tang bàn thò à vản phòng nên tránh bày ờ phía dưới toalct vầ bốp cùa tâng tròn di trinh uè tụp. nẻu có nuóc rò ri xuống »õ có hại. cũng không dược bày bàn thờ dưói xà

Có thẻ bày bàn thò trén tường nơi vị trí thịnh vượng, phía »au bồn thờ có tường 06′ dmh là chỗ dựa núi. bàn thờ nén dủt càu dỏì lun bên trưức thán vị, hoẠc cố thỏ bôn trái (Thanh long) hơi rộng hơn. nhưng không thi dỡ bôn phái quá hyp. có thô bày chậu cây ỡ bẽn trái. ỉ)òĩ với nơi thỏ Thán. Phật ngoái hương khói liên tục còn cổ hương hoa. quà trái biếu thị sụ tôn kinh.

Khi bày bỉtn thỡ chứ ỷ khung bày Thần vị Thán và PhẠt chung nhau cùng không dạt dối diện. Đồng thời ừ khách sạn. hàng An nói chung chú ý không bày bàn thờ PhẠt vì nơi kinh doanh ãn uống rất hón tạp khòng thích h<Ịp.

Khi un vị bàn thò nên chọn hưởng Hòa. Thỏ tương »inh hoặc Mộc. Hòa tương sinh vì hương, lùn theo ngũ hành thuộc Hôn, (leu uíy vị trí Mộc »inh Hòn hoẠc Hòa »inh Thỏ là ịý tướng nhất. Kiêng vị trí Hòn Kim. Mộc Hôn tương khÁc. Thòng thường trừ khi ngũ hành có sự biến hóa, nếu khỏng rất ít bày ờ Càn (Tảy Bác), Đoài (Tôy). Khi bốy bàn thờ ngoài việc phài chọn vị trí theo hương nhũ vồ quan hộ ngũ hành »inh khắc ra phài chú ý thời gian lưu môn tránh sai vj trí.

Lưu niên n*m Dán. Ngọ. Tuất hương kát ờ Bác. Than vị (góm cà tổ tiên) không được bày quay mạt vé hướng Nam.

Lưu môn nám Hợi, Mổo. Mùi sát ờ Tây không bày thán vị quay ví hướng Đòng.

Iaíu niên nảm Ty, l)Ạu. Sửu sát ờ Dõng nén không được bày thẲn vị quay mát vổ hường Tày.

Lưu niên nAm Thx\n. Tỷ. Thìn »át ờ Nam thổn vị khống được bày quay một vó hướng BÃc.

Nấu ờ cửa hồng muốn bày bàn thờ phải chú ý các điếm »nu: Độ cao bòn thờ nên (hing thước phong thúy (tế (to. từ đất tinh lẽn đón vi trí “cát” là được (ỡ trẽn thưỏc có ghi chù cát). Dộ đài bàn thờ đo từ trái »ang phái (lon (tộ thích hợp lủy chừ cát làm chuẩn mực.

Khoảng cách trưỏc mặt bân thờ nên bảng 2.5 lần độ cno lit tốt nhất.

Trưỏc bàn thờ khống đưực có cột ảng ten. góc tường, cột hoặc các vẠl chán càn.

Đèn tuýp trưdc bitn thò nén treo ngang bảng.

Bán thò không dột cao hơn khung của gọt lit “hành kiêm“ chù diếu dử. không tốt lành.

Tóm lai. nguyên tÁc thiết kẻ là tmng trọng nghiêm túc. có linh

Đức tinh cùa Trâu là thuần phác, chịu khó. kìẻn nhan khủng ngiỉììg. không sợ khó khản. Do vậy quan lợi nếu gặp lúc khó khàn tranh gianhf quvén lực. không dù nìéin tin. nên dật nó trẽn bàn làm việc ni khiến bạn tự tin hơn vá còn hóa giai hết nguy nan.

Trán nhi» ờ trôn cao tượng trưng như báu trò» Iron« ván phòng nón rủ’t quan trọng. Vi(c tran* hoàng trán nhà càn chu ý như nau:

Nhã cửa thòi hiện dại thường có độ cao 2.8m mù dộ cao cơ thẻ người ngùv một nâng lũa tiêu chuiVn 2,8m «là trờ thành một thử áp lực. Nêu dùng trần già đỏ trang hoàng trán nhò nêu thiết kẽ khỏng cÃn thận sí* khó coi. con người ờ bén trong luôn có cùm giác trời nập thi áp lực tâm lý «ó cùng tảng thêm.

Có thể bạn quan tâm:

  • Giá kệ

  • Sofa gỗ phòng khách hiện đại

Nếu tam trán vi che bót xà nhà mà treo xuống quá tháp thi dù là vé mạt thiết kẻ’ hay phong thủy học đéu không hợp lý. Trong trường hợp dó nén áp dụng cách làm cho xung quanh thấp xuống, giửa phòng cao lẽn bủng cách trang tri tấm trần. Như vậy không chi tám nhin thoải mái mà khoảng trÀn trùng xuỏng ờ giữa phòng hình thành thí* ao trời tụ thùy sẻ có ích lợi Idn cho vản phòng làm việc.

Nèu ò giữa khoảng lồm ao tròi dó treo một ngọn đèn hoa phalỏ rực rỏ thì vô cùng dẹp. Nhung cùng không nên láp kinh ờ trên trần nhà. dó là diổu dại kỵ trang phong thủy học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0888.325.112